©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

benzer palavralar birgok kitapta yer almaktadir - Cumhuriyet bassavciligi


benzer palavralar birgok kitapta yer almaktadir.

 Uzaktan elektromanyetik 

daigalarla beyin kontrol edilemez. Mikrodalgalarla insanlarda rahatsizhk olusturmak 

murnkundur, ama belli bir amaca yonelik olarak insan beynini disandan kontrol etmek 

mumkun degildir. intemette bu konu ile ilgili olarak korkun9 bir bilgi kirlenmesi var 

(Detay icin

 EK-3'e

 bakmizV Bunun nedeni de ozellikle istihbarat orgutlerinin 

kendilerini 90k guglu gostermek istiyor olmalan. Onun igin de bir takim 

ydnlendirmelere girisiyorlarve bilgi kirlenmesine yol agiyorlar. 

intemetten indirilerek gevrilen bir9ok kitap da bu kapsamda 

degerlendirilebilir. Ayrica bu kitaplar htgbir referans i9ermiyorlar. Bu konularda 

referanssiz kitap yazmak bilgi kaosuna yol afiyor. Bu da istihbarat orgutlerinin 

kendilerini yenilmez gostermelerine,

 "artik her §ey sonuglandi, sizi tamamen kontrol ediyoruz, ister beyninizi ister ordulanmzi kontrol ederiz"

 seklinde 

propaganda yapmalanna hizmet ediyor. Tamam, bir90k galisma yapihyor, ama bunlar 

yine de smirli ve belirli maddeler kullanilarak yapihyor. 

Bu konuda yazilan kitaplara inanmamak gerekiyor. Beyin kontrolu 

9ahsmalan henuz beynin butun mekanizmalannt gozebilmif vaziyette degil. Pek 90k 

sizofren hasta bu kitaplan okuyup inanarak zihin kontrolijne maruz kaldigma ikna 

olmus durumdadir. Bu ise onlann tedavi edilemez duruma gelmelerine yol acmaktadir. 

Bu konu son derece ciddidir ve butun sizofrenler ile psikottkleri, otomatik olarak isin 

i?ine almaktadir. Yani herkeste kontrol ediliyoruz korkusu olusuyor. Bu da insanlarda 

bir hezeyan zinciri yaratiyor. Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Ger9ekler Q

m

jt sayin  4 5 Sonus itibariyle §unu soyleyebiliriz; 1950'li yillardan itibaren ozellikle 

istihbarat orgutlerinin iizerinde cahstigi beyin kontrol mekanizmalan ve beynin islevleri 

butun detaylanyla bilinememektedir. Ancak birtakim kimyasallar, duyusal yoksunluk 

ve hipnozla, beyin kontrolu yapilabilecegi ve insanlann telkine apik hale getirilerek 

belirli sekillerde ybnlendirilebilecegi anlasilmaktadir. Bu tamamen bilimsel bir 

calismanin ilgi alanidir ve

 ulusal giivenligi de yakindan ilgilendiren bir konudur. 

Bu konuda bilimsel calismalann yapilmasi ve dunyada hangi noktalara gelinmis 

oldugunun arastinlmasi gerekmektedir. Ama kitlesel anlamda televizyon, film gibi 

bilinen zihin yonlendirme calismalarimn disinda, kimyasallar ya da elektromanyetik 

dalgalarla insan beynini kontrol altina almak mumkun degildir. 

* * * 

Bu ve benzer makalelerim veya televizyon programlanndaki suregen atismalar ve tartismalar devam ederken , 2002 Ekim'inden baslayarak 2006 yilbasina kadar bu 

tip tartismalar suruyor. Bunlara bir de

 Kurtlar imparatorlugu', 'Bayku§ imparatorlugu'

 gibi zihin kontrolu konulanni iceren baska kitaplar da ekleniyor ve 

tartismalar alevleniyor. Kurtlar imparatorlugu filmi de cevriliyor ve ozel bir radyoaktif 

oksijen solutularak farkli kisilik kazandinlan bir Turk kizi ve mafya baglantih gizli Turk 

orgutu Ergenekon, zihin kontrolu masallan ile Fransiz kulturu icine

 Jean-Cristophe Grange

 tarafindan sokuluyor.

 Bayku§ imparatorlugu

 (Trance Formation in America) 

ise filmi cekilemeyecek kadar pomografik! Zihin Kontrolu konusunda 2000-2006 

arasinda diinya basminda ve sinemasinda ba?ka fantezilere de yer veriliyor! Oyle ki 

artik her dergi ve gazete bu konuya fikse oluyor; bu konularda sacmalayan cok fazla, 

aynca konu basmda iyice sulandinliyor. Birileri bir takim bilgileri farkli vermek istiyor! 

Sadece bizim basmda degil,

 'Da Vinci'nin §ifresi'

 ile birlikte turn dunya medyasmda 

gizli brgutlere ve onun paralelinde de Zihin Kontrolune kar§i ilgi artiyor ve tonlarca 

dezinformasyon gerek internet, gerek psikolojik sava? araci Hollywood ve diger film 

sirketleri tarafindan yayihyor! Ben de bu konularda gergeklert ve fantezileri birbirinden 

ayirarak, nelerin yapilabilecegini, nelerin ise yapilamayacagmi farkli dergilerde dile 

getiriyorum, hedefim D. ve diger mutareke medyasmin carpttigi ve rezil ettigi sozlerimi 

duzeltmek ve bilimsel gercekleri anlatabilmek: MAX DERGJSi ZiHiN KONTROLU14 "Zihin Kontrolu (Mind Control)" ve "Beyin Yikama (Brain Washing)" gergekten 

mumkun muduryoksa birfantezi veya aldatmaca midir? Yoksa Psikolojik Sava§'in bir 

pargasi midir? GunOmuzde bu somlar sikga tarti§ilmakta ve bu sorulara bir yanit 

bulunmaya galt§ilmakta. Ancak unutulan bir husus var ki zihin kontrolii konusu 

yillardir gundemde. Gegmi§te birgok zihin kontrolu ve psikolojik sava§ teknig"i gesitli 

amaglar igin kullanitmis ve gunumiizde hala kullanilmakta. Zaten son 30 yildir pek 

gok istihbarat orgutunun ana hedefi insan beyninin kontrol altina almmasi olmustur. 

Bu amag igin milyonlanoa dotar gizli laboratuvar gali§maianna ayn!mi§tir. Kitaplar 

IH-


 ■ 

limit Saym ve IpekKahya,

 Zihin KontrolD Miimkiin mli?,

 MAX Dergisi, Ekim 2003,5 (10): 102-107. 

Erol Mutercimler'in

 'Komplo Teorileri'

 (Istanbul: Alfa, 2005) isimli kitabmda benim iznimle bu bolum 

yaymlanmistir. Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerjekler Umit Sayin  4 6 

tarihte zihin kontrolu ve beyin yikama operasyonlanna maruz kalmi§ ve bu konuda 

unlu olmu§ gesitli isimler ve olaylaha doludur. Basmda son zamanlarda iddia edildigi 

uzere Turkiye'deki bazi terohstlerin yaratilmasinda acaba zihin kontrolu teknikleri mi 

yatmaktadir? 

"Zihin kontrolu" psikolojik teknikleri 90k iyi kullanan kultlerin, tarikatlann veya 

istihbarat orgutlerinin uyguladigi bir ybntemdir. Temelinde zihin kontrolu bir kisinin 

veya insan grubunun davranisim kontrol etmek veya degistirmek igin istegi ve bilgisi 

disinda uygulanan turn yontemlere verilen addir. Diger bir tanimla, Beyin Yikama {Zihin kontrolu), bireyin farkinda olmadan davranislarmin kontrol edilmesi ve 

degistirilmesine girisimde bulunmak ve bu amagla herhangi bir yontemi uygulamaktir. Psikolojik Sava§ ise 9esitli zihin kontrolu tekniklerini de i9ine alan daha genis bir 

kavramdir. Psikolojik Sava§, insanlann beyninde ve toplumsal psikoloji uzerinde 

surdurulen savastir, hedefi "reel olmayan" bir takim yanlis bilgileri propaganda, zihin 

kontrolu, medyanm kontrolu, toplu telkin ve beyin yikama ile

 "gergekmis gib?' 

gostermektir. Boylece dusmamn veya karsit guflerin beyninde ve psikolojik tabanmda 

da savasin kazamlmasi hedeflenmektedir. Psikolojik savasm bazi vonleri sunlardir: 

o Qesitli propaganda faaliyetleri. 

o Kendini farkh gosterme, demoralizasyon yaratma ve psikolojik kamuflaj 

teknikleri. 

o Toplumsal zihin kontrolu. 

o Bireysel zihin kontrolu. 

o ileri tekniklerle Man9urya

 kobaylan (Manchurian Candidate)

 olusturma. 

o Toplumlarda veya bireylerde ideoloji degistirme, toplum muhendisligi veya 

toplumu tamamen kendi yonunde devsirme ydntemleri. 

o Medyanm ve beyinleri etkileyen turn araplann kayitsiz sartsiz kontrolu. 

o Dezinformasyon yayma ve bilgi kirlenmesine yol agma. 

Yukanda ifade edilen teknikler i?erisinde en 90k uygulanan psikolojik faaliyet: 

Propaganda, bireysel ve toplumsal zihin kontrolu, kimyasal maddeler yardimiyla 

kisinin diisuncelerinin etki altina almmasidir. 

Toplumsal zihin kontrolu toplumu istenilen dogrultuya yoneltmek, 0 toplumun 

kulturunu distorsiyona ugratarak 96kertmek veya toplumu istenilen ama9lar 

dogrultusuna 9ekebilme amaciyla turn topluma yapiimaktadir. Toplumsal zihin 

kontrolune en guzel omek Hitler'dir. Hitler'in hitabet sanatini ve diger teknikleri 90k iyi 

bir sekilde kullanarak kitleleri arkasina takmasi toplumsal zihin kontrolu oiarak 

tanimlanabilir. Toplumsal zihin kontrolu amaciyla televizyondan, basina, reklamlardan 

filimlere kadar hersey kullanilabilmektedir. Hedeflenen unsur pek 90k motifin 

toplumun kafasina islenmesi ve toplumsal dusunme bi9imini istenilen dogrultuda 

bigimlendirmektir. 

Bireysel zihin kontroliinden anlatilmak istenen, bir insanin belirli bir ortamda 

beyin elektrofizyolojisini ve kimyasim etkileyerek, kisiligi ve davranis bigimleri istenen 

ama9 dogrultusmda yeniden sekillemektir. istihbarat orgutleri ve istihbarat orgutleri 

i9in galisan bilim adamlan yillarca insan zihnini kontrol etmek amaciyla cesitli 

T H 

Derin Devlefler, Gizli Projeler ve Kirli Ger9ekler limit Sayin  4 7 

maddeleri kullanmislardir. Bu maddelerin pogu, norotransmitterleri 90k sistematik bir 

sekilde degistiren halusinojenler, amfetaminler ve turevteridir

15Ornegin esrar (THC), sodyum pentotal gibi birgok madde bireysel zihin kontrolu amaciyla kullanilmistir. THC'nin etkisinde biiin^ disina ait sesitli bastinlmis 

motifler, imajlar ortaya 9ikar. Guflu halusinojenler olan

 LSD, MDA, STP, Meskalin, PCP, ibogain

 algilanmakta olna herseyin distorsiyona ugramasina, renklerin, seslerin 

veya bilin$ disindan gelen hertuiiu dustincenin degismesine yol afarlar. Bu ilaflarla 

bir kult icinde insanlan transa sokmak ve istenilen amaglar dogrultusunda kullanmak 

mumkundur. Sodyum pentotal kemo - hipnoz yapmaktadir ve bunu insanlan 

konustumnak ipn kullanmislardir. Gerfekten kimyasal ajanlar kullanilarak yapay 

anksiyete, hipnoz, ruya gbrme hali, agriya duyarlihgin artinlmasi ve azaltilmasi, hafiza 

kaybi veya hatirlatma, sersemlik, psikoz, yaratici dusunce, asm duyarlilik 

olusturulabilir. Beyin yikama ve ideoloji kontrolunde genellikle ?u teknikler kullanilmaktadir: V Teikin ve telkine vatkinhk.

 Gerek hipnoz, gerekse tekrarlanan, rituelik 

eylemleruygulanir. Hemen hemen turn tarikatlarve kultler bu teknikleri kullanir. 2) Mevcut turn psikolojik akardencjeyi yikma.

 Var olan inan? ve bilinq: yapisi 

sarsihr ve ki§i kendi olusturdugu psikolojik savunma mekanizmalanndan mahrum 

kalarak, yeni birtravmaya ve telkine apik hale gelir. 

3) Egoyu zayiflatma. 4) Cinsellik. Pek cok tarikat ve kult cinselligi, libidoyu had safhada kullanarak 

insandaki haz-odullendirme mekanizmalarmi harekete ge9irir. Bu sirada bazi ilaclarin 

(Ekstazi, MDA vb) etkilerinden de yararlanihr. 

5)

 Gizemcilik ve ustiin auclere utasma.

 Gizemcilik, parapsikoloji ve mistisizm 

hemen hemen her tarikatin ve kultun temei parametre olarak kullandigi unsurdur. Bu 

yeteneklere ulasma konusunda bazen ila9lar veya baska psikolojik teknikler de 

kullanihr (vecd, meditasyon vb). 6) E§ikalti algmin ve kollektif biiing diqinm, arketipal ogelerin gok sistemli 

kullanilmasi. Burada ses, muzik, goruntu, duyma veya gorme esig"min disindaki 

stimiilan etkiler, fikirier, filim gonjntuleri, kli§ele§mi§ yapilar ve moda gibi unsurlar 

kullanilmaktadir. 

7) Kimyasal maddelerie beynin normal akardengesinin (hemostasis) yikilmasi ve 

yepyeni biryapi kurulmasi, 

Mangurya Kobayi (Mangurya Adayi-Manchurian Canditate)

 ise kendi 

iradesi disinda, birtakim beyin yikama seanslan, ila^Iar veya hipnozun etkisiyle 

baskasinm istedigi eylemleri yapanlara verilen genel isimdir.

 Mangurya kobayi 

teriminden hedeflenen; robotlastirilmis ve her istenileni yapabilen bireyler elde 

edebilmektir. 

OLGULAR: Tarihte Zihin Kontrolu operasyonlanna maruz kalmis olabilecegi iddia edilen olgulann bazilan: Norotransm itter:

 Beyinde noron adi verilen sinir hucreleri arasmdaki biyoelePdriksel iletimi saglayabilen 

mekanizma; bu mekanizma sayesinde beyinde farkh yerlerde farkli ozelliklere sahip noronlarbirbirlehyle 

norotransmitterier araciligiyla iletifim kurarak. duygu, du§unce, biiing, his, saldirganlik, zeka uyanikhk 

yaraticilik gibi fonksiyonlan belirlerler 

SSo 

Derin Devleter, Gizli Projeler ve Kirli Ge^ekler 

OmitSaym  4 8 

Vietnamdaki Sava?i Bitirmek Isteyen ve Amerikan Derin Devletiyle, Gizli drgtltlerie £eli$en ilk

 Kiatolik

 Ba§kan John. R Kennedy'nin OldUrUlme Am. Bu

 ashnda askeri bir darbeydl! FBI, CIA, MSA, DlA, Masonlar ve Mafya i§in 

l?indeydl! Bu olay Amerlhan Derin Devletlnin nasil glzll ve kirll l§lef yaptiginm 

kamtiydi! 

Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerfekler Omit Sayin  4 9 

John F. Kennedy

 cinayetinin faili olan

 Lee Harvey Oswald'm

 bir zihin kontrolij 

operasyonuna maruz kaldigi dusunulmektedir. Lee Oswald'm

 MK- ULTRA

 isimli zihin 

kontrol projesinde Mancurya Kobayi haline getirildigi iddia edilmektedir. Bilindigi gibi 

John F. Kennedy

 cinayeti hip cozulememis; cinayetin turn delilleri ise Amerikan Derin 

Devleti tarafindan yok edilmisti. JFK'in oldurulme projesi, bir Amerikan Derin Devlet 

projesi olarak kalmifti, ustelik 5 yil sonra kardesi

 Robert Kennedy

 de baskanliga 

adayhgmi koyunca oldijrulecekti. Derin Deuletjer, Gizli Projeler ve Kirli Ge^ekler 

Omit Sayin 50 

LEE HARVEY OSWALD 

Amerikan Derin Devteti i£fn 

gali§iyordu. Kitapdeposunda 

bir silahlayakalandi. Ama verller 

cinayetl onun i§ledigini guriituyor. 

MK-ULTRA programindan gegtlgl 

ve clnayet Sirasmda Naglandigi 

Iddfa edildl. Bu

 tip

 hafizayi bloke 

edici Ua$|ar vardir. 

Oswald konu§amadan kisa bir sure 

sonra dldiiruldti! Onu dlduren ki§i de 

hapiste dldiiriildii. Boylece hig bir 

Kan it kaimadi. 

Amerikan Derin Devletlnln bir askerl 

darbesl veya gizli ve kirli bir projesi 

gerQekle^misti. Katoliklere veya uIke 

halkma onemli bir mesaj verllmi§tl: 

' Arrienka'yi Duzeltemezsiniz' ! 

Bir zamanlann efsanevi sansini, filim yildizi

 Marilyn Monroe'nun

 olumundeki 

sir perdesi yillarca kaldirilamadi. Bazi kisiler onun intihar ettigini bazi kisiler, kitaplar 

ise bir ABD Derin Devlet Projesi ya da bildigi sirlar nedeniyle bir zihin kontrolu projesi 

sonucu olduruldugijnu iddia etti. Aynca Marilyn

 Monroe'nun Cathy O'BRJEN

 gibi MONARCH

 projesinde kullantldigi yapilan iddialararasmdaydi

16MONARCH projesi ger?ektir ve var oldugu bilinmektedir. Ama Cahty O'brien'in o projeye dahil edilip 

edilmedigi bilinmemektedir. Baykuf imparatorlugu bir dezinformasyon kitabina benzemektedir. SS'V 

Derin Devletler, Qizli Projeler ve Kirli Gerijekler 

OmilSayin 51 

Unlu Manken

 Candy Jones'un CIA

 tarafmdan hipnozla cogul kisilik 

olusturularak yillarca cift kisilikle yasatildigi iddia edilmektedir. "The Control Of Candy 

Jones" isimli kitapta belirtildigi uzere

 Candy JONES

 isimli manken ClA'de (Morse 

Allen'm projesi) hipnoz seanslariyla Manpurya Kobayi deneylerine tabii tutuldu ve 

cogul kisilikle yasatildi. 

&' 

1950'lerin unlu mankeni Candy 

Jones hakkmda 'The Control of 

Candy Jones (Candy Jones'un 

Kontrolii)' isimli blr kitap yazan 

Donald Bain kitapta, Candy 

Jones'un nasil CIA tarafmdan 

hipnoz seanslan ve Haetar 

yardimiyla gift kisilikle yasatildigini 

anlatmaktadir. Candy Jones dlger 

kisiliglnin farkina, amatdr hipnozcu 

erkek arkadastyla tesadiifen 

yaptigi hipnoz seanslan 

sonucunda varmi§tir. 

CIA once projeyi reddetmi§, daha 

sonra basinm ve halkm baskilarmi 

iizerlne: Monarch ve MK-Ultra 

projelerine katilan bu mankene 

ozel operasyonlar yapildigmi kabul 

etmek zorunda kalmi§tir I Derin DevleMer, Gizli Projeler ve Kirli Gerjekler Umit Sayin  5 2 

Kennedy kardeslerden biri olan

 Robert F. Kennedy'nin

 katiii

 Sirhan Bishara Sirhan'in

 da bir zihin kontrolij operasyonundan ge^rildigi iddia edilmisti, Sirhan 

konuf amadan ve iz birakilmadan olduruldii. Jim Jones'un

 kurdugu

 Halkm Tapmagi Kiilt

iinun

 910 uyesi 1978'de topluca 

intihar etti.

 Jonestown

 Olayi'mn ClA'in toplumsal bir beyin yikama olayi oldugu iddia 

edildi. 910 kisinin biraraya gelerek, siyanur icip intihar etmelerinin hipbir mantiksal 

aciklamasi olamazdi. Hare Krishna

 ve diger okkult dinsel yapilar bu kultlerin daha az ekstrem 

olan Ian na verilebilecek baska bir ornektir. 1981'de

 oldurulen

 John Lennon'un

 katiii

 Mark David Chapman'm

 bir ruh 

hastasi olmasinm yanisira bir

 MK-ULTRA

 projesi kurbani oldugu iddia edilmiftir. 

David Chapman kendisini John Lennon saniyordu ve onu dldijrurken soyledigi sbzler 

ise sunlar: " Kanimda higbir duygu yoktu. Higbir ofke yoktu. Higbir §ey yoktu. Beynimde olii birsessizlik hakimdi. Ofum, soguk sessizlik, kalip yiiruyene kadar devam etti. O bana bakti....Beni gegerek ileriedi ve sonra kafamda onu duydum. Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirti Gerfekler Omit Sayin  5 3 

O bana tekrar ve tekrar "onu yap, onu yap, onu yap" diye tekrar

 eft/. Mark David Chapman (John Lennon'un katili). Mark Philips ve Cathy O'brien

 tarafmdan

 yazilan Bayku? imparatorlugu 

(Trance Formation of America):

 Bir CIA Zihin Kontrolu Kolesinin Gercek Ya§am Oykusu

 adh kitapta

 Cathy O'brien

 kendi agzindan ya^adiklanni anlatmaktadir

17...MK - ULTRA Projesi psikolojik travmayi ve gesitli teknikleri kullanan bir zihin 

kontrolu projesiydi. Zihin kontrolu altmda, kendi ozgur irademi, dusuncelerimi 

denetleme yetenegimi kaybettim. Ne soru sormayi, ne gikarsama yapmayi, ne de 

bilingli olarak kavnamayi becerebil'iyordum; sadece bana soylenilenleriyapiyordum. 

... Katilmak zorunda kaldigim pomografi, daha fazla siddetienerek, sado-

mazohizmin iskencelerine donu§mu§tu.. Fiziksel veA/eya psikolojik travmalar, uyku, 

yemek ve su mahrumiyeti; yuksek voltajli elektrik soku; ve belirii hafiza 

bdlumleririm/kisiliklerinin hipnotik ve Neya diger yontemlerie programlanmasi bu 

projede uygulandi. Projede pek gok halusinojen ve uyanci madde uzerimde denendi. 

Cathy O'brien ve Mark Philips,

 Bayku§ imparatorlugu,

 Istanbul: Aykiri Yayinlan, 2003. Bu kitap

 Trance Formation of America

 isimli kitabin gevirisidir. Kitapta yazilanlann ger?ek olduguna inanmak ?okzordur. Bu 

kitabin

 CIA

 tarafmdan psikolojik savas amaciyla yazdinlmis olma olasiligida vardir. Psikolojik harp 

kisminda bir omek olarak bu kitap da ele alinacaktir. Ayrica yazmakta oldugum Zihin Kontrolu ve Kara Bilim' 

isimli kitapta bu konuya cok genis yer verilecek ve pomografinin, cinselligin nasil Zihin Kontrolu ve Psikolojik 

Savas amaciyla kullandigi ele alinacaktir. 

Derin Devletler, Gizli Prajeler ve Kirli Ge^ekler Omit Sayin  5 4 

...Seks tacirim butun programlama surecimi iztiyor, kirbaci ve gakisiyla surekli bana 

i§kence yapiyordu. "Eger birisine gidip, olanian aniatsan bile, hig kimse senin gibi 

birisiyle i§im olacagini dii§unmez, bu yuzden kagacak higbir yerin yok" diyordu. Beni 

sik sik "atilabilir" olmamla tehdit ediyordu, gunku ne de olsa, "Ilk Monarch modeli olan 

Marilyn Monroe biitun insanlann gbzu onunde blduriilmu§ ve hig kimse ne oldugunu 

anlamami§ti." 

... Birgok unlu politikaciya, ajana ve daha birgok ki§iye fahiselik yapmaya zoriandtm. 

Onlara daha iyi hizmet verebilmek igin birgok seks filimi gekildi. Aynca uyu§tumcu 

kuryeliginde beni kullandilar. Kendim de uyusturucu, uyarici ve halusinojen kullanmak 

zorunda kaldim. Uyu§tumculann kullamldigi Satanist rituellere katilmak zorunda 

kaldim. Bohem Klubunde uggen §eklinde bir cam fanusa, iglerinde yilanlann da 

oldugu egitilmi§ hayvanlaria biriikte defalarca kapatilmt§tim." 

'Trance Formation in America'

 hakkindaki tarti§malar ben Amerika'dayken 

1990'lann sonunda ba§lami§ti, ciinku kitapta

 Dick Cheney, Bill Clinton, Bush, Rumsfeld

 ve diger

 NEOCON'lara

 ait korkuc ve inanilmasi gup dezinformasyonlar ve 

sapkin (parafilik) cinsel fantazilerle \g\ce

 gecmis turlu sapiflar ve i§kence, insan 

oldurme rituelleri (homocide) anlatilmaktadir. Bu kitap biiyiik olasilikla

 CIA

 tarafindan 

yazdinlmi§tir ve icindekilerin gerceklerle ilgisi yoktur; hedef komplo teorisyenlerinin nasii sagmaladigim gostermek ve komplo teorileriyle ugrasanlan

 'hasta'

 olarak 

Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Ge^ekler Omit Savin 

nitelemektir. Ne yazik ki, Gizli Orgutleri arastiran Talat Turhan gibi bazi unlu 

arastmcilar ve psikolojik harp uzmanlan bile bu hataya dusmekte ve yazdtklan 

kiiaplarda bu konuda hip bir kusku duymadan, Bohem KlubCi ile ilgili olarak baglanii 

kurduklan

 Cathy O'brien'in

 hasta parafilik fantezilerine inanmakta, bu anlatilanlann 

gerpek oldugunu dusunmektedirler

13

.

 Cathy O'brien

 ve kocasi buyuk olasihkla usta birer

 CIA

 elemanidir. Hedefleri ise dezinformasyondur, kitaplarinda aniattiklari buyuk 

olasihkla berbat bir dille yazmis olduklan ash olmayan bir hikayedir. Cem Ersever'in

 oldukten sonra kaninda saptanan haliisinojen maddeler 

olmeden once onun zihninin kontrol edilmeye palisildigini mi gosteriyor? 


?


bundesgesetzblatt--3.html

bundesgesetzblatt--8.html

bundeskanzlerin-konrad.html

bundesliga-saison-201516.html

bundesverfassung-der.html