©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

бенәво с. binәva - Talış əlifbasının birinci hərfi


бенәво

 с. 

binәva. бенәвоәти

 и. 

binәvalıq. бенәзокәт 

с. 

nәzakәtsiz. бенәзокәтәти 

и. 

nәzakәtsizlik. бенәзорәт

 с. 

nәzarәtsiz. бенәзорәтәти

 и. 

nәzarәtsizlik. бенәм

 с. 

nәmsiz, rütubәtsiz. бенәмәти

 и. 

nәmsizlik, rütubәtsizlik. бенәнә 

с. 

anasız 

(uşaq);

 *

Бенəнə əғыли бəхтыш əбыни Anasız 

uşağın bəxti olmaz (At. sözü.).

 бенәнәти 

и. 

anasızlıq. бенәсиб

 с. 

binәsib, miskin. бенәсибәти

 и. 

binәsiblik, miskinlik. бенәтиҹә

 с. 

nәticәsiz. бенәтиҹәти

 и. 

nәticәsizlik. бенәфәс 

с. 

nәfәssiz. бенәһојәт

 с. 

nәhayәtsiz. бенәһојәтәти

 и. 

nәhayәtsizlik. бензидин 

и. ким. 

benzidin. бензин

 

и. 

benzin; 

бензин һəватеј benzin satmaq;

 2 

с. 

бензин -ә;  

бензинə амбо benzin anbarı.

 бензинејәкә 

с. 

benzintökәn; 

бензинејəкə колонка benzintökən 

kolonka.

 бензинәкырын 

с. 

benzindaşıyan; 

бензинəкырынə машин 

benzindaşıyan maşın.

  бензинәмоторин 

с. 

benzinmotorlu; 

бензинəмоторинə əрə

 

benzinmotorlu mişar.

 бензинәпам 

с. 

benzinölçәn. бензинин 

с. 

benzinli. бензин-оксиген 

с. тех. 

benzin-oksigen. бензој 

с. ким. 

benzoy; 

бензојə тыршə benzoy turşusu.

 бензоколонкә 

и. 

benzokolonka. бенизом

 с. 

nizamsız, binizam. бенизомәти

 и. 

nizamsızlıq, binizamlıq. бенывардеј 

ф. 

çıxartmamaq, çәkmәmәk. беныварде-беныварде 

з. 

çıxartmaya-çıxartmaya, çıxartmadan, çıxartmayaraq, çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk. бенывардә 

с. 

çıxartmayan, çıxartmamış, çәkmәyәn, çәkmәmiş. бенывардә 

з. 

çıxartmamış, çıxartmazdan öncә. бенываште-бенываште 

з. 

sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, sıçramayaraq. бенываштеј 

ф. 

sıçramamaq. бенываштә 

с. 

sıçramayan, sıçramamış. бенываштә 

з. 

sıçramamış, sıçramazdan öncә. бенывыштәј 

с. 

yazısız; 

бенывыштəјə зывонон yazısız dillər.

 бенывыштәјәти 

и. 

yazısızlıq. беныгыније-беныгыније 

з. 

şişmәyә-şişmәyә, şişmәdәn, şişmәyәrәk, qabarmaya-qabarmaya, qabarmadan, qabarmayaraq. беныгынијеј 

ф. 

şişmәmәk, qabarmamaq. беныгынијә 

с. 

şişmәmiş, şişmәyәn, qabarmamış, qabarmayan. беныгынијә 

з. 

şişmәmiş, qabarmamış, şişmәzdәn (qabarmazdan) öncә. бенығанде-бенығанде 

з. 

qovmaya-qovmaya, qovmadan, qovmayaraq. бенығандеј 

ф. 

qovmamaq. бенығандә 

с. 

qovmayan, qovmamış. бенығандә 

з. 

qovmamış, qovmazdan öncә. бенығандовније-бенығандовније 

з. 

qovdurmaya-qovdurmaya, qovdurmadan, qovdurmayaraq. бенығандовнијеј 

ф. 

qovdurmamaq. бенығандовнијә 

с. 

qovdurmayan, qovdurmamış. бенығандовнијә 

з. 

qovdurmamış, qovdurmazdan öncә. беныкарде-беныкарде

 з. 

çıxartmaya-çıxartmaya, çıxartmadan, çıxartmayaraq. беныкардеј 

ф. 

çıxartmamaq; ♥

беныкардыме

 

çıхartmadım; 

беныкарде çıхartmadın; беныкардыше çıхartmadı; беныкардымоне 

çıхartmadıq; беныкардыоне çıхartmadınız; беныкардышоне 

çıхartmadılar; бекардəмныбе çıхartmamışdım; бекардəныбе 

çıхartmamışdın; бекардəшныбе çıхartmamışdı; бекардəмонныбе 

çıхartmamışdıq; бекардəонныбе çıхartmamışdınız; бекардəшонныбе 

çıхartmamışdılar; бенибəкардем çıхartmaram; бенибəкардеш 

çıхartmazsan; бенибəкарде çıхartmaz; бенибəкардемон çıхartmarıq; 

бенибəкардешон çıхartmazsınız; бенибəкарден çıхartmazlar; 

беныком çıхartmasam; беныкош çıхartmasan; беныко çıхartmasa; 54     

 

беныкомон çıхartmasaq; беныкошон çıхartmasanız; беныкон çıхartmasalar.

 беныкардә 

с. 

çıxartmayan, çıxartmamış. беныкардә

 з. 

çıxartmadan,

 

çıxarılmadan, çıxartmamış, çıxartmazdan öncә. беныкардовније-беныкардовније

 з. 

çıxartdırmaya-çıxartdırmaya, çıxartdırmadan, çıxartdırmayaraq. беныкардвонијеј 

ф. 

çıxartdırmamaq. беныкардовнијә 

с. 

çıxartdırmayan, çıxartdırmamış. беныкардовнијә 

з. 

çıxartdırmamış, çıxartdırmazdan öncә. беныкырније-беныкырније 

з. 

çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk. беныкырнијеј 

ф. 

çәkmәmәk. беныкырнијә 

с. 

çәkmәyәn, çәkmәmiş. беныкырнијә 

з. 

çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. бенымож 

с. 

binamaz, namazsız. беныможәти 

и. 

binamazlıq, namazsızlıq. бенырәхе-бенырәхе 

з. 

buraxılmaya-buraxılmaya, buraxılmadan, buraxılmayaraq. бенырәхеј 

ф. 

buraxılmamaq. бенырәхә 

с. 

buraxılmayan, buraxılmamış. бенырәхә 

з. 

buraxılmamış, buraxılmazdan öncә. бенырыте-бенырыте 

з. 

tәmizlәmәyә-tәmizlәmәyә, tәmizlәmәdәn, tәmizlәmәyәrәk, süpürmәyә-süpürmәyә, süpürmәdәn, süpürmәyәrәk. бенырытеј 

ф. 

tәmizlәmәmәk, süpürmәmәk. бенырытә 

с. 

tәmizlәmәyәn, tәmizlәmәmiş. бенырытә 

з. 

tәmizlәmәmiş, tәmizlәmәzdәn öncә. бенырохније-бенырохније 

з. 

buraxmaya-buraxmaya, buraxmadan, buraxmayaraq. бенырохнијеј 

ф. 

buraxmamaq. бенырохнијә 

с. 

buraxmayan, buraxmamış. бенырохнијә 

з. 

buraxmamış, buraxmazdan öncә. бенысије-бенысије 

з. 

yırtılmaya-yırtılmaya, yırtılmadan, yırtılmayaraq. бенысијеј 

ф. 

yırtılmamaq. бенысијә 

с. 

yırtılmayan, yırtılmamış. бенысијә 

з. 

yırtılmamış, yırtılmazdan öncә. бенысындыније-бенысындыније 

з. 

yırtmaya-yırtmaya, yırtmadan, yırtmayaraq, dәlmәyә-dәlmәyә, dәlmәdәn, dәlmәyәrәk, deşmәyә-deşmәyә, deşmәdәn, deşmәyәrәk. бенысындынијеј 

ф. 

yırtmamaq, dәlmәmәk, deşmәmәk. бенысындынијә 

с. 

yırtmayan, yırtmamış, dәlmәyәn, dәlmәmәiş, deşmәyәn, deşmәmiş. бенысындынијә 

з. 

yırtmamış, yırtmazdan öncә. бенытәғе-бенытәғе 

з. 

yüyürmәyә-yüyürmәyә, qaçmaya-qaçmaya, yüyürmәyәrәk, qaçmayaraq (

bayıra).

 бенытәғеј 

ф. 

yüyürmәmәk, qaçmamaq 

(bayıra).

 бенытәғә 

с. 

yüyürmәyәn, qaçmayan 

(bayıra).

 бенытәғә 

з. 

yüyürmәmiş, qaçmamış, yüyürmәzdәn (qaçmazdan) öncә 

(bayıra).

 бенытырније-бенытырније 

з. 

tәmizlәmәyә-tәmizlәmәyә, tәmizlәmәdәn, tәmizlәmәyәrәk 

(quyunu və s.).

 бенытырнијеј 

ф. 

tәmizlәmәmәk 

(quyunu və s.).

 бенытырнијә 

с. 

tәmizlәmәyәn, tәmizlәmәmiş. бенытырнијә 

з. 

tәmizlәmәmiş, tәmizlәmәzdәn öncә. бенытожнијеј

 ф. 

qovulmamaq, bayıra qovulmamaq. беныфыскије-беныфыскије  

з. 

sürüşüb çıxmaya-çıxmaya (çıxmadan, çıxmayaraq), sürüşüb aradan çıxmaya-çıxmaya (çıxmadan, çıxmayaraq). беныфыскијеј  

ф. 

sürüşüb çıxmamaq, sürüşüb aradan çıxmamaq. беныфыскијә 

с. 

sürüşüb çıxmayan (çıxmamış) 

(aradan).

 беныфыскијә 

з. 

sürüşüb çıxmamış, sürüşüb çıxmazdan öncә. беныфуз

 с. 

nüфuzsuz. беныфузәти

 и. 

nüфuzsuzluq. беныхт 

с. 

kәsәrsiz, qәtiyyәtsiz. беныхтәти 

и. 

kәsәrsizlik, qәtiyyәtsizlik. беныҹуртије-беныҹуртије 

з. 

dombalmaya-dombalmaya, dombalmadan, dombalmayaraq, qabarmaya-qabarmaya, qabarmadan, qabarmayaraq. беныҹуртијеј 

ф. 

dombalmamaq, qabarmamaq. беныҹуртијә 

с. 

qabarmayan, qabarmamış, dombalmayan, dombalmamış. беныҹуртијә 

з. 

qabarmamış, dombalmamış, qabarmazdan (dombalmazdan) öncә. беныҹуртыније-беныҹуртыније 

з. 

dombaltmaya-dombaltmaya, dombaltmadan, dombaltmayaraq, qabartmaya-qabartmaya, qabartmadan, qabartmayaraq. беныҹуртынијеј 

ф. 

dombaltmamaq, qabartmamaq. беныҹуртынијә 

с. 

qabartmayan, qabartmamış, dombaltmayan, dombaltmamış. беныҹуртынијә 

з. 

qabartmamış, qabartmazdan öncә. беныше-беныше 

з. 

çıxmaya-çıxmaya, çıxmadan, çıxmayaraq. бенышеј 

ф. 

çıxmamaq. бенышә 

с. 

çıxmayan, çıxmamış. бенышә 

з. 

çıxmamış, çıxmazdan öncә. бенышон 

с. 

binişan, nişansız, әlamәtsiz. бенышон 

хəб. мəн. 

çıxmasalar. беннетитон 

и. бот. 

bennetitlәr 

(ağacabənzər çılpaqtoxumlu 

bitkilərin mədən qrupu). 

 беном

 с. 

adsız, anonim. беномәти

 и. 

adsızlıq, anonimlik. беномнышон

 с. 

namnişansız. беном-сан 

с. 

adsız-sansız. беномус 

с. 

namussuz. беномусәти 

и. 

namussuzluq. беномус-беномуси 

з. 

namussuzcasına. бенофә 

с. 

göbәksiz. бенохсан

 с. 

binöqsan, nöqsansız, qüsursuz. бенохсанәти

 и. 

binöqsanlıq, nöqsansızlıq, qüsursuzluq. бенохтә 

с. 

nöqtәsiz. бентон 

з. 

bayır, bayır tәrәf, eşik, dış, dışarı; 

əғыл беше бə бетон 

uşaq bayıra çıхdı; бə бетон bayıra, eşiyə, dışarı; бетони бə bayır 

qapısı.

 бенуар 

с. 

benuar 

(teatrda alt loжalar).

 бенувә

 с. 

nüvәsiz. бенумрә 

с. 

nömrәsiz. бенун 

с. 

çörәksiz. бенур 

с. 

binur, nursuz. бенурәти 

и. 

binurluq, nursuzluq. беобрәз

 с. 

obrazsız. беобрәзәти

 и. 

obrazsızlıq. беов

 с. 

susuz, su olmayan. беовәти

 и. 

susuzluq, suyun olmaması. беованд

 с. 

bәduğur, biuğur, uğursuz, müvәffәqiyyәtsiz; *

Беованди чəшəдə нур əбыни Bəduğurun gözündə nur olmaz; 

Беовандə одəм кеки тисбирəдəј: шəвəдə да кəрə бəзанде, һежоəн 

бəвоте: -“Бесонə ҹоным вај”! Bəduğur birəyə oxşayır: hər gecə on 

dəfə doğar, həmişə də deyr: -“Sonsuz canım vay!”; Беованд 

бəһəбынуз бəбе Bəduğur müftəxor olar; Беованд тикə ғəди əзыни 

Bəduğur tikə qədrini bilməz; Беованд овҹ əкəни Bəduğur inkişaf 

etməz; Беовандику дијəро бынəвиш Bəduğurdan uzaq gəz; 

Беованди дамə кардеəдə чəј нəфəс одəми бəсуте Bəduğuru 

danışdıranda onun nəfəsi adamı yandırar (At. məs.).

 беовандәти

 и. 

bәduğurluq, biuğurluq, uğursuzluq, müvәffәqiyyәtsizlik; 

беовандəти гəтеј ф. uğursuzluğa düçar olmaq, 

müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmaq; беовандəти гəтə с. uğursuzluğa 

düçar olmuş, müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmuş; беовандəти гəтə хəб. 

мəн. uğursuzluğa düçar olmusan, müvəffəqiyyətsizliyə düçar 

olmusan.

 беовандәтику

 з. 

uğursuzluqdan, müvәffәqiyyәtsizlikdәn, bәdbәxtlikdәn. беовсәр 

s. 

ovsәrsiz 

(dəvə).

 беовҹ

 с. 

inkişafsız. беовҹәти 

и. 

inkişafsızlıq. беовшум

 с. 

aysız, qaranlıq; 

беовшумə шəв aysız gecə.

 беодәм

 с. 

adamsız, kimsәsiz, kömәksiz, müdafiәsiz. беодәмәти

 и. 

adamsızlıq, kimsәsizlik, kömәksizlik, müdafiәsizlik. беозо

 с. 

azarsız. беозоәти

 и. 

azarsızlıq. 55 БЕОКО  

 

беоко

 с. 

istifadәsiz. беокоәти

 и. 

istifadәsizlik. беомәвә

 с. bax:  

бевәомә. беомәвон 

с. bax:  

бебәромә. беомәвонәти 

и. bax:  

бебәромәти. беорзу 

с. 

arzusuz. беорзујәти 

и. 

arzusuzluq. беором I 

с. 

ikinci dәfә şumlanmamış 

(sahə).

 беором II с. 

aramsız.  беором-беороми 

з. 

aramsızlıqla. беоромәти 

и. 

aramsızlıq. беостор 

с. 

astarsız. беотәш 

с. 

odsuz, atәşsiz. беохој 

с. 

axırsız. беохојәти 

и. 

axırsızlıq, sonun olmaması. бепамбә 

с. 

pambıqsız. бепанд

 с. 

ibrәtsiz. бепардә 

с. 

1 pәrdәsiz; 2 

мəҹ. 

açıq, abırsız. бепартијәјн 

с.

 partiyasız. бепаспорт

 с. 

pasportsuz. бепатент

 с. 

patentsiz. бепашмә

 с. 

yunsuz. бепашмәти 

и. 

yunsuzluq. беперспектив

 с. 

perspektivsiz. беперспективәти

 и. 

perspektivsizlik. бепетат 

с. 

yoxuşsuz. бепетатәти 

и. 

yoxuşsuzluq. бепешт

 с. 

arxasız, adamsız, kömәksiz; 

бепештə одəм arхasız 

adam.

 бепештәмә

 с. 

onurğasız; 

бепештəмəјнə щəјвонон onurğasız 

heyvanlar.

 бепештәмәјнон

 ҹ. зоол. 

onurğasızlar. бепештәти

 и. 

arxasızlıq, adamsızlıq; 

јолə дарде бепештəти 

arхasızlıq böyük dərddir.

 бепәлвон

 с. 

göyәrtәsiz. бепәр

 с. 

qanadsız. бепәреј 

ф. 

uçmaq, uçub çıxmaq. бепәрәти

 и. 

qanadsızlıq. бепијәј 

с. 

istәksiz, sevgisiz. бепијәјәти 

и. 

istәksizlik, sevgisizlik. бепинә 

с. 

yamaqsız; 

бепинə олəт yamaqsız paltar.

 бепич I 

с. 

peçsiz; 

сард бəже əмəни бепичə кəдə peçsiz evdə soyuq 

bizi vurar.

 бепич II 

с. 

beğumsuz. бепыә 

с. 

atasız. бепыә-моә 

с. 

ata-anasız, atasız-anasız. бепыәти 

и. 

atasızlıq. бепыштон

 с. 

әmcәksiz. беплан

 с. 

plansız. бепланәти

 и. 

plansızlıq. бепожә 

с. 

payasız. бепор

 с. 

tüksüz 

(quş).

 бепосун 

с. 

dirәksiz. бепошнә I 

с. 

dabansız. бепошнә II 

с. 

qundaqsız 

(tüfəng).

 бепринсип

 с. 

prinsipsiz. бепринсип-бепринсипи 

з. 

prinsipsizcәsinә. бепринсипәти

 и. 

prinsipsizlik. бепроблем

 с. 

problemsiz. бепроблемәти 

и. 

problemsizlik. бепрограм

 с. 

proqramsız. бепрограмәти

 и. 

proqramsızlıq. бепузә 

с. бот. 

gövdәsiz. бепул

 с. 

pulsuz; *

Бепулə одəми подшо кинəш бəпије Pulsuz 

adam padşahın qızını istəyər (At. məs.).

 бепуләти

 и. 

pulsuzluq. берабитә

 с. 

rabitәsiz. берабитәти

 и. 

rabitәsizlik. беранг

 с. 

rәngsiz, boyaqsız. берангәти 

и.

 rәngsizlik, boyasızlıq. бердәм

 з. 

birdәn. берелс

 с. 

relssiz. берет

 и. 

beret. беретин 

с. 

beretli. береч 

с. 

bәzәksiz. беречәти 

и. 

bәzәksizlik. берәғ 

с. 

köksüz. берәғбәт 

с. 

birәğbәt, rәğbәtsiz. берәнҹ 

с. 

birәnc, yüngül. берәфә 

с. 

rәfsiz. берәфтор 

с.

 rәftarsız. берәфторәти 

и.

 rәftarsızlıq. берәхе

 и. 

1

 

buraxılma, әldәn buraxılma; 2 sivişmә.  берәхе-берәхе

 з. 

1

 

buraxıla-buraxıla, buraxılaraq, әldәn buraxıla-buraxıla (buraxılaraq); 2 sivişә-sivişә, sivişәrәk. берәхеј

 ф. 

1

 

buraxılmaq, әldәn buraxılmaq; 2 sivişmәk; берəхејдə buraхılır; берəхејдəбе buraхılırdı; берəхəбе buraхılmışdı; 

берəхə buraхılıb; берəхəј buraхıldı; берəхəнинбе  buraхılmalıydı; 

берəхəнин бе buraхılmalı oldu;  бебəрəхе buraхılacaq;

 

берəхəнине 

buraхılmalıdır; берəхы buraхılsın; берəхо buraхılsa;

 ♥

берəхејдəни 

buraхılmır; берəхејдəныбе buraхılmırdı; берəхəныбе 

buraхılmamışdı; берəхəни buraхılmayıb; бенырəхəј buraхılmadı; 

берəхəнинныбе  buraхılmamalıydı; берəхəнин ныбе buraхılmalı 

olmadı;  бенибəрəхе buraхılmayacaq;

 

берəхəнинни 

burraхılmamalıdır; бенырəхы buraхılmasın; бенырəхо buraхılmasa.

  берәхә

 с. 

1 buraxılan, әldәn buraxılmış; 2 sivişmiş, sivişәn. берәхә

 хəб. мəн. 

1

 

buraxılıb, әldәn buraxılıb; 2  sivişib. берәхәнин

 с. 

1

 

buraxılmalı, buraxılası, әldәn buraxılmalı (buraxılası); 2 sivişmәli, sivişәsi. берәхәсә

 з. 

1

 

buraxılarkәn, әldәn buraxılarkәn; 2 sivişәrkәn. берәһбәр

 с. 

rәhbәrsiz. берәһбәрәти

 и. 

rәhbәrsizlik. берәһм

 с. 

rәhmsiz. берәһмәти

 и. 

rәhmsizlik. берәһмәти кардеј

 ф. 

rәhmsizlik etmәk. берәһмәти кардә беј

 ф. 

rәhmsizlik edilmәk. берәһмәти кардә быә

 с. 

rәhmsizlik edilmiş, rәhmsizlik edilәn. берәһмәти кардә быә

 хəб. мəн. 

rәhmsizlik edilmişdir, rәhmsizlik edilib. бери-бери

 и. тəб. 

beri-beri 

(vitaminsizlik nəticəsində əmələ gələn 

xəstəlik).

 бериз

 с. 

izsiz. бериш 

с. 

saqqalsız. беришә 

с. 

köksüz. берымуз 

с. 

izsiz, izsiz-soraqsız, izsiz-tozsuz. берыте 

и. 

1 süpürmә, süpürüb atma, süpürüb tәmizlәmә, tәmizlәmә; 2 

мəҹ.

 çıxartma, qovmaq, tәmizlәmә, bayıra atma. берыте-берыте

 з. 

1 süpürә-süpürә, süpürәrәk, süpürüb ata-ata (ataraq), süpürüb tәmizlәyә-tәmizlәyә (tәmizlәyәrәk), tәmizlәyә-tәmizlәyә, tәmizlәyәrәk; 2 

мəҹ.

 çıxarda-çıxarda, çıxardaraq, qova-qova, qovaraq, tәmizlәyә-tәmizlәyә, tәmizlәyәrәk, bayıra ata-ata (ataraq). берытеј 

ф. 

1 süpürmәk, süpürüb atmaq, süpürüb tәmizlәmәk, tәmizlәmәk; 

овəчоли берытеј su quyusunu təmizləmək;

 

берытə беј

 ф. süpürülmək,  təmizlənmək, süpürülüb atılmaq;

 *

берытə быəбе

 

təmizlənmişdi; берытə быə təmizlənib; берытə быəбəј təmizlənsəydi; 

берытə бе təmizləndi; берытə бејдə təmizlənir; берытə бəбе 

təmizlənər; берытə быə с. süpürülmüş, təmizlənmiş, süpürülüb 

atılmış; берытə быə хəб. мəн. süpürülmüşdür, təmizlənmişdir, 

süpürülüb atılmışdır; 

мəҹ.

 çıxartmaq, qovmaq, tәmizlәmәk, 


?


buna-bal-olarak-u-son.html

buna-karn---lamsiz-icra-3.html

buna-msallar---mllf-2.html

bunakvskogo-navchalno-.html

bund-der-ehemaligen-und.html