Кредит саны – 3

Өту орны: № 7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме: (мысалы 3 кредитке)

Курстың қысқаша сипаттамасы:

" Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» курсы әмбебап профильдегі кітапханашы- библиографтарды кәсіби дайындауды қамтамасыз ететін басты арнайы пән болып саналады. Кітапханашы мамандығының өлкетанулық бағыты жергілікті мәселелерге деген қоғамдық қызығушылықтың әсерінен және аймақтық деңгейдегі кітапханалардың өлке туралы құжаттық және ақпараттық деректер банкін құрудағы қызметінің жалпыұлттық маңызының өсуіне байланысты тұрғындардың өлкетанулық сұраныстарын қанағаттандыру болып табылады.

Курсты оқып- үйренуде, студенттер кітапхананың өлкетанулық қызметінің теориясы мен әдістемесі және ұйымдастыруының негізгі мәселелерімен, сол сияқты өлкетанулық қор, өлкетануды пайдаланушыларға қызмет көрсетудің ерекшелігімен танысады.

Курс кітапхананың өлкетанулық библиографиялық қызметтің теориясын, әдістемесін және ұйымдастырудың негізгі мәселелерін ашып көрсетеді.

Өлкетану библиографиясының теоретикалық мәселелерін қалыптастыру мен дамыту қарастырылады. Әмбебап ғылыми кітапханалар мен ОКЖ- да өлкетанулық құжаттарды библиографиялау әдістемесінің ерекшеліктеріне, өлкетанулық құралдарды құрастыру жүйесіне, ӘҒК және ОКЖ-ң АБА-ң құрамына және өлкетанулық АБА қалыптастыру әдістемесіне назар аударылады.

Курс мақсаты:

кітапханалардың өлкетанулық кітапханалық- библиографиялық қызметі бойынша білімді жүйелі түрде беруді ұйымдастыру, кітапханалардың жұмысының ерекшелігімен таныстыру.

Курс міндеті:

кітапханалардың өлкетанулық кітапханалық- библиографиялық қызметі бойынша біліктілікті қалыптастыру, өлкетанулық білім беру, өлкетанулық құжаттарды насихаттау формаларымен әдістерін үйрену.

Оқыту методологиясы:

Оқыту негізінен дәріс және практикалық сабақ түрінде жүргізіледі, мұнда негізгі оқу материалының мазмұны ашып көрсетіледі және практикалық біліктілік бекітіледі. Студенттердің білімін бақылау үй- тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулықта берілген тестілерді шешу, жеке семестрлік тапсырмаларды орындау және қорғау түрінде өткізіледі.

Студенттерге қойылатын талаптар:

(толықтырулар мен өзгертулер енгізуге болады)

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша)

1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.

2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.

3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.

6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.

Пререквизиттері:

құжаттану, кітаптану және кітап тарихы, библиографиятану

Постреквизиттері:

кітапхана менеджменті, глобальды және локальды жүйелер

2. Сабақ мазмұны мен кестесі

1 апта

1 кредит сағат

Дәріс № 1

Тақырып:

«Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» курсы ғылыми және оқу пәні.

Дәрістің мазмұны

: «КБӨ» курсының міндеті және мазмұны.

Курс құрылымы.

Басқа ғылымдармен байланысы.

Ақпараттық қамтылуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Курс бойынша әдебиеттерді қарастыру.

СӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық әдебиеттердің көрмесімен танысу.

Әдебиет: 1. Касымжанова К.Т. Библиотеки Казахстана: цифры и факты//Мир библиотеки.- 2005.- №3.- Ст.14-19.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

2 кредит сағат

Дәріс №2

Тақырып:

«Өлкетану ұғымының мазмұны, оның негізгі қызметі және құрылымы.

Дәрістің мазмұны:

«Өлкетану», «Өлке» атты ұғымдардың бөлінуі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанудың ұйымдық құрылымы.

СӨЖ мазмұны:

«Кіріспе» тақырыпты оқу және №1 ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебеиет: 1. Поздеева Н.Е. Краеведение – приоритетное направление //Библиотековедение.-2000.- №6.- Ст.83-86.

 2. Неверова Т.А. Наше видение краеведческой деятельности//Мир библиографии.- 2006.- №2.- Ст.1.

 3. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

3 кредит сағат

Практикалық сабақ №1

Тақырып:

Курс бойынша әртүрлі типтегі және түрдегі басылымдарды зерттеу.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. басылымның библиографиялық сипаттамасы

 2. басылымның мақсаттық және оқырмандық бағыты

 3. мақсаттық бағыты бойынша басылымның типі

 4. мерзімділігі

 5. басылымның құрылымы

 6. текстініңі сипаты (мазмұны)

 7. басылымның анықтамалық іздеу аппараты

ОЖСӨЖ мазмұны:

Қала кітапханаларының өлкетану тақырыбындағы әдістемелік құралдарымен танысу.

СӨЖ мазмұны:

Ұсынылған әдебиеттерді зерттеу.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Петрова Л. Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою: Музей в библиотеке//Библиотека. – 2002. - №10.- Ст.50-51.

 4. Поздеева Н.Е. Краеведение – приоритетное направление //Библиотековедение.-2000.- №6.- Ст.83-86.

Апта 2

4 кредит сағат

Дәріс №3

Тақырып:

Кітапхананың өлкетану қызметі. Кітапханалық өлкетану жүйесінің базасы.

Дәріс мазмұны:

Кітапханалық өлкетану- аймақтық деңгейдегі кітапханалар қызметінің басты бағыты.

Кітапхананың өлкетану қызметі. Кітапханалық өлкетанудың базалық жүйесі.

ОЖСӨЖ мазмұны

: «Өлке», «Өлкетану» ұғымдарының теоретикалық концепциясы.

СӨЖ мазмұны:

№3 тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерттеу.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Петрова Л. Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою: Музей в библиотеке//Библиотека. – 2002. - №10.- Ст.50-51.

 4. Поздеева Н.Е. Краеведение – приоритетное направление //Библиотековедение.-2000.- №6.- Ст.83-86.

5 кредит

сағат

Дәріс №4

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық қызметінің мәні мен құрылымы.

Дәрістің мазмұны:

Әртүрлі аймақтық деңгейдегі кітапханалардың өлкетанулық қызметі.

Аймақтық – жүйе ерекшелігі.

Жергілікті бұқаралық кітапхананың өлкетанулық қызметі.

Кітапхананың өлкетанулық қызметінің ерекшелігі.

Кітапхананың өлкетанулық қызметі жүйе ретінде.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді пысықтау. Тақырып №2, №3.

СӨЖ мазмұны:

№ 1 семинарға дайындық.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Петрова Л. Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою: Музей в библиотеке//Библиотека. – 2002. - №10.- Ст.50-51.

 4. Поздеева Н.Е. Краеведение – приоритетное направление //Библиотековедение.-2000.- №6.- Ст.83-86.

6 кредит сағат

Семинар № 1

Тақырып:

Кітапханалық өлкетану: мәні, ішкі құрылымы және сыртқы байланысы.

Сабақтың мазмұны: 1. Кітапханалық өлкетану: ұғымдарының анықтамасы.

 2. Кітапхананың өлкетанулық қызметі. Кітапханалық өлкетанудың жүйесі.

 3. Кітапхананың өлкетанулық қызметін ұйымдастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткен материалды пысықтау. Кіріспе және №1 тақырыпты оқу.

СӨЖ мазмұны:

Кітапханалық библиографиялыө өлкетану мәселелері жазылатын кәсіби мерзімді басылымдармен танысу.

Әдебиет:  1. Поздеева Н.Е. Краеведение – приоритетное направление //Библиотековедение.-2000.- №6.- Ст.83-86.

  2. Неверова Т.А. Наше видение краеведческой деятельности//Мир библиографии.- 2006.- №2.- Ст.1.

  3. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

Апта 3

7 кредит сағат

Дәріс №5

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық қызметін ұйымдастыру.

Дәрістің мазмұны:

Кітапхананың өлкетанулық қызметі бойынша заңнамалық база.

Кітапхананың өлкетанулық қызметін ұйымдастыру құрылымы.

ОӘҒК- кітапханалық өлкетану орталығы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетану бөліміне экскурсия.

СӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетанулық қызметі туралы есеп дайындау.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Неверова Т.А. Наше видение краеведческой деятельности//Мир библиографии.- 2006.- №2.- Ст.1.

 4. Справочник библиотекаря: Изд. 3-е.-СПб.,2005.- Ст. 201-205.

8 кредит сағат

Дәріс №6

Тақырып:

кітапхананы пайдаланушы- өлкетанулық қызметтің обьектісі және субьектісі.

Дәрістің мазмұны:

Пайдаланушылардың типологиясы.

Өлкені бөлудің деңгейі.

Кітапхананың өлкетанулық қызметінің жеке, топтық, коллективті абоненттері.

Пайдаланушылардың құрамын өлкетанулық қажеттіліктерін, сұраныстарын зерттеу.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетану бөлімінің пайдаланушыларына сипаттама.

СӨЖ мазмұны:

№2 семинарға дайындық.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Неверова Т.А. Наше видение краеведческой деятельности//Мир библиографии.- 2006.- №2.- Ст.1.

 4. Справочник библиотекаря: Изд. 3-е.-СПб.,2005.- Ст. 201-205.

9 кредит сағат

Семинар № 2

Тақырып:

Облыстық әмбебап ғылыми кітапхана, кітапханалық өлкетану орталығы.

Сұрақтар: 1. Өлкетанулық аймақтың орталықтары: салыстырмалы сипаттама.

 2. ОӘҒК- ның өлкетанулық қызметінің ерекшелігі.

 3. ОӘҒК- ның өлкетанулық қызметін дамыту келешегі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетанулық қызметі атты өзіндік жұмысты талдау.

СӨЖ мазмұны:

№4, №5 тақырыптарды ұсынылған әдебиеттер бойынша зерттеу.

Әдебиеттер: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Неверова Т.А. Наше видение краеведческой деятельности//Мир библиографии.- 2006.- №2.- Ст.1.

 4. Справочник библиотекаря: Изд. 3-е.-СПб.,2005.- Ст. 201-205.

Апта 4

10 кредит сағат

Дәріс №7

Тақырып:

Өлкетанулық құжат кітапхана қорының өлкетанулық құрылымдық бірлігі.

Дәріс мазмұны:

«Өлкетанулық құжат», «Жергілікті құжат» атты ұғымдарды анықтау. Мәселенің теоретикалық концепциясы.

Құжаттың өлкетанулық құндылығы- іріктеу критериясы.

Құжаттың өлкетанулық құндылығының ерекшеліктері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді пысықтау, тақырыптар №4, №5.

СӨЖ мазмұны:

№6 тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерттеу.

Әдебиет: 1. Симонова Г.А. Коллекция местной печати как отражение истории края//Библиотековедение. – 1998.- №3. - Ст. 85-90.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

11 кредит сағат

Дәріс № 8

Тақырып:

Өлкетанулық құжаттардың типологиясы.

Дәріс мазмұны:

ХҮІІІ – ХІХ ғғ. өлкетанулық басылымдар және оларды жіктеу.

ХХ ғ. өлкетанулық басылымдарының негізгі типтері.

Басқада типтегі өлкетанулық құжаттар және оларды жіктеу.

ОЖСӨЖ мазмұны:

«Өлкетанулық құжаттарды жіктеу» схемасын құрастыру.

СӨЖ мазмұны:

№7 тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерттеу.

Әдебиет: 1. Симонова Г.А. Коллекция местной печати как отражение истории края//Библиотековедение. – 1998.- №3. - Ст. 85-90.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

12 кредит сағат

Практикалық сабақ № 2

Тақырып:

Өлкетанулық құжаттың құндылығын анықтау.

Орындау жоспары: 1. өлкетанулық құжат, өлкемен мазмұны бойынша байланысты – 100 балл.

 2. өлкетанулық құжат, әлеуметтік бағыттағы өлкетанулық құрал- 20 балл.

 3. өлкетанулық құжат, өлкені зерттеу үшін бағытталған- 20 балл.

 4. өлкетанулық құжат- өлкеде құрасытырылған және шығарылған- 20 балл.

 5. комплекстік сиапттағы өлкетанулық құрал- 10 балл.

 6. гуманитарлық бағыттағы өлкетанулық құрал- 10 балл.

 7. өлкеге толығымен арналған өлкетанулық құрал- 10 балл.

 8. жергілікті автор құрастырған өлкетанулық құжат- 5 балл.

 9. мемлекеттік тілде басылған өлкетанулық құжат- 3 балл.

 10. құрастыру уақыты мен басылымы дәл келетін өлкетанулық құрал- 2 балл.

Барлығы: 200 балл.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді пысықтау, тақырыптар №7.

СӨЖ мазмұны:

Практикалық сабақта кеткен қателіктерді дұрыстау.

Әдебиет: 1. Симонова Г.А. Коллекция местной печати как отражение истории края//Библиотековедение. – 1998.- №3. - Ст. 85-90.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

Апта 5

13 кредит сағат

Дәріс № 9

Тақырып:

Өлкетанулық қор кітапхананың өлкетанулық қызметінің негізі.

Дәріс мазмұны:

«Өлкетану қор» ұғымын анықтау.

Әртүрлі құжаттық орталықтардың өлкетанулық қоры.

Кітапхананың өлкетанулық қорының ерекшелігі.

ОӘҒК- өлкетанулық және жергілікті құжаттардың депозитариі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

БҚМУ- ң Ғылыми кітапханасының кітап музейінің өлкетанулық басылымдарымен танысу.

СӨЖ мазмұны:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша №8 тақырыпты зерттеу.

Әдебиет: 1. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 2. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 3. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек//Библиополе.- 2004.- №3.- Ст.52-60.

14 кредит сағат

Дәріс №10

Тақырып:

Өлкетанулық кітапханалық қорды қалыптастыру ерекшеліктері.

Дәріс мазмұны:

Өлкетанулық кітапхана қорын модельдеу, варианттары.

Өлкетанулық кітапхана қорын ұйымдастыру.

Кітапхана қорын толықтыруға көмекші анықтама аппарат.

Өлкетанулық құжаттарды есептеу, өңдеу, сақтау.

ОЖСӨЖ мазмұны:

кітап музейінен кейін көрген материалдарды талдау.

СӨЖ мазмұны:

№3 семинарға дайындық

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы – 135 сағатМ. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

" Институт директоры"

МаулетоваС.А.

«__»__________ 2010 ж.


"Мәдениет және өнер" институты

" Театрлік-хореографиялық өнер және кітапханатану" кафедрасы

ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Кітапханалық- библиографиялық өлкетану»

(пәннің атауы)

050418 «Кітапханатану және библиография»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде

оқитын 3 курс студенттеріне арналған

Курс – 3


Семестр – 5

Кредит саны - 3

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ

(

лаб., сем. және т.б.)

– 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 5 -ші семестрде


Барлығы – 135 сағат

Орал


2010 ж.

Кредиттік оқу жүйесінде оқитын 3 курс студенттеріне арналған «Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» пәнінің оқу- әдістемелік кешені М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (2005ж.) «Кітапханалық өлкетану» атты типтік бағдарламасы негізінде жасалды. Типтік оқу бағдарламасы 050418 «Кітапханатану және библиография» мамандықтарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес құрастырылған.


Бағдарлама №7 оқу корпусының оқу залында.

Құрастырушы: Есенқызы Ы. аға оқытушы.

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)
"Театрлік-хореографиялық өнер және кітапханатану" кафедрасының отырысында қарастырылды.

“ ” . 2010 ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ Қ.Д. Айтқалиева

(қолы) (аты-жөні)


"Мәдениет және өнер "институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.

“ ” . 2010 ж. № __хаттама.


Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ С.С. Гусманов.

(қолы) (аты-жөні)

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» 5 семестр

2010-2011 оқу жылы- 3 кредит

Кредиттік оқу жүйесінде оқитын 3 курс студенттеріне арналған «Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» пәнінің оқу- әдістемелік кешені М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (2005ж.) «Кітапханалық өлкетану» атты типтік бағдарламасы негізінде жасалды.

Бағдарлама №7 оқу корпусының оқу залында.

1.1 Оқытушы туралы мәлімет

Оқытушының аты–жөні: Есенқызы Ы.–аға оқытушы. Офис: кафедра атауы: " Театрлік-хореографиялық өнер және кітапханатану" Жұмыс мекен-жайы: БҚМУ, «Мәдениет және өнер»институты. Жұмыс телефоны:505346 Кафедрада болатын уақыты: сабақ кестесі бойынша 800-1400 Курстың аты, саны(код), кредит саны: «Кітапханалық- библиографиялық өлкетану» 3 кредит Курсты өткізу орны мен уақыты: №7 оқу корпусы. Сабақ кестесі

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада мысалы 3 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат 1 байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.

Кредиттің аптаға бөліну кестесі (3 кредит мысалында келтірілген):СабақтарӨткізу уақытыСабақтарӨткізу уақытыБайланыс сағаты 1 (1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2 (2 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 3 (1 практика)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


1

1

3

30

15

45

45

135

емтихан
?


bases-para-la-provision.html

bash-bolushnu-ajtimni.html

bash-reference-manual-14.html

bash-reference-manual-19.html

bash-reference-manual-23.html